واشر ستاره ای

واشر ستاره ای

/
DIN 6798 A/J/V  GRADE : 304  (A2)