پیچ مغزی نوک تیز دو سو

پیچ آلن مغزی نوک تیز استیل

/
پیچ آلن مغزی نوک تیز استیل Din 914 استاندارد تعریف شده برای پیچ آلن مغزی ن…