پیچ آلن استیل DIN 912
تمام دنده از سایز M2
الی M20 از طول 4 میلمتر الی 120 میلیمتر موجود میباشد.

پیچ آلن استیل 4×2
پیچ آلن استیل

پیچ آلن استیل

/