پیچ اتاقی استیل- پیچ استیل مهدی

پیچ اتاقی استیل

پیچ اتاقی استیل

/
DIN 603 ۳۱۶ – GRADE : 304 (A4 -70) – (A2 -70) پیچ اتاقی استی…