پیچ خودکار استیل DIN 7981
مفتخریم اعلام نماییم پیچ خودکار سرتخت استیل از سایز
M2.2 الی M6.3 از طول 6.5 میلمتر الی 100 میلیمتر موجود
میباشد.
Stainless Steel Screw Flat Self Tapping

پیچ خودکار سرتخت استیل Din 7982

پیچ خودکار سرتخت استیل DIN 7982

/
      پیچ خودکار سرتخت استیل DIN 7982 مفتخریم اعلام نماییم …