نوشته‌ها

مراحل ساخت پیچ و مهره به روشهای کله زنی سرد وگرم :

ماشین های تک ضربه ای،دوضربه ای (۲)

/
ماشین های تک ضربه ای،دوضربه ای (۲)شیار زدنشیارها روی بدنه از زیر…
مراحل ساخت پیچ و مهره به روشهای کله زنی سرد وگرم :

ماشین های تک ضربه ای،دوضربه ای

/
اغلب ماشین های کله زنی یک ضربه ای ویا دوضربه ای هستند.در سیستم های…