نوشته‌ها

میخ پرچ استیل و پرچ چکشی

پرچ و پیچ

/
مقدمههر سازه ترکیبی از اعضای جدا از هم می باشد که این اعضا …
میخ پرچ استیل و پرچ چکشی

میخ پرچ استیل

/
میخ پرچ استیل و پرچ چکشیDIN 660 درجه: ۳۰۴ پرچ چکشی نوعی اتصا…