دندانه پیچ

جهت گردش دندانه های پیچ

/
جهت گردش دندانه های پیچ اگر جهت حرکت دندانه پیچ ها به طرف راست با…