پیچ استوانه استیل ۶×۴

پیچ استوانه استیل ۶×۴

/
پیچ استوانه استیل ۶×۴ استاندارد: DIN 7985 H ~ ISO 7045م…