مهره خروسکی استیل 304

مهره خروسکی استیل DIN 315

/
مهره خروسکی مهره ای است که به راحتی با دست باز و بسته میشود. د…