مهره شش گوش باریک استیل

مهره شش گوش باریک استیل

/
    مهره شش گوش باریک استیل DIN 439 مهره شش گوش باریک یا  مهره با…