میخ پرچ استیل و پرچ چکشی

میخ پرچ استیل

/
میخ پرچ استیل و پرچ چکشیDIN 660 درجه: ۳۰۴ پرچ چکشی نوعی اتصا…