واشر تخت استیل

واشر تخت دور بزرگ استیل

/
DIN 9021۳۱۶ – GRADE : 304 (A4) – (A2) واشر تخت استیل ا…