پیچ نوک مته ای استیل

پیچ های خودکار نوک مته ای

/
پیچ سر تخت چهار سو نوک مته ایDIN 7504 O(P) Grade : 30…